Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i polityka cookies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwany „Administratorem”) jest: Smart Design Garden Łukasz Jerzmanowski z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Szparagowej 12 o numerze NIP: 972-08-24-136 i numerze REGON: 301508636. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Szparagowa 12, 62-081 Wysogotowo, Przeźmierowo, POLSKA lub pod adresem e-mail: office@smartdesign-garden.com.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Smart Design Expo Garden ul. Szparagowa 12, Wysogotowo, 62- 081 Przeźmierowo lub pod adresem email: iod@smartdesign-expo.com

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO, tj. 

 1. na podstawie udzielonej wcześniej zgody;

albo

 1. na podstawie zawartej umowy z Administratorem – w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji niniejszej umowy;

albo

 1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym w zakresie dochodzenia roszczeń).

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane manualnie (w wersji papierowej) oraz automatycznie (w wersji elektronicznej):  

 1. w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 1. w celu zawarcia umowy lub w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych osobowych będzie natomiast powodował niemożność wykonania oraz tym samym zawarcia umowy;
 2. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach bezpieczeństwa – monitoring wizyjny w siedzibie Administratora – będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym na podstawie art. 222 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917).

ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników;

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy – jeżeli umowa będzie stanowiła podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, a także po jej zakończeniu w ramach

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres trzech lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że inny okres przetwarzania danych lub okres przedawnienia roszczeń będzie wynikał z przepisów prawa.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator korzysta z rozwiązania Google Analytics, co może się wiązać z przesyłaniem Pani/Pana danych osobowych na serwery w państwach trzecich, ale tylko w zakresie korzystania z rozwiązania Google Analytics lub podobnego.

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Spółkę treści marketingowych do zachowania osoby, której dane są przetwarzane. Profilowanie nie będzie jednak służyło zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Polityka plików „Cookies”

Niniejsza polityka dotyczy plików „Cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest spółka Smart Design Garden Łukasz Jerzmanowski z siedzibą w Wysogotowie, ul. Szparagowa 12, 62- 081 Przeźmierowo, NIP: 9720824136,  REGON: 301508636.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które są lokowane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego odwiedzana była nasza strona internetowa.

Pod pojęciem urządzenia należy rozumieć urządzenie elektroniczne przy wykorzystaniu, którego Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej.

„Cookies” umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez naszą stronę internetową treści i uproszczenia korzystania z naszej strony.

Pliki „Cookies” pozwalają rozpoznawać urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI „COOKIES”

Pliki „Cookies” wykorzystujemy w celu:

 1. dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik strony internetowej z niej korzysta, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości,
 3. marketingowym,
 4. weryfikacji źródła przekierowań Użytkowników na naszą stronę internetową,
 5. rozpoznawania urządzenia Użytkownika, by móc w sposób właściwy wyświetlić stronę internetową na urządzeniu Użytkownika.

 

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy dwa rodzaje plików „Cookies”:

 1. „Cookies” sesyjne (session cookies)- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. Stałe pliki „Cookies”- przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW NIEZALEŻNYCH ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

 1. Google Analytics- pliki „Cookies” analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na naszej stronie, co nie ma na celu rejestrację konkretnych danych osobowych Użytkowników, ale opracowanie statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym,
 2. Społecznościowe- pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) oglądaniu filmów (You Tube, Vimeo),
 3. Reklamowe- pliki „Cookies”, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii.

Większość plików „Cookies” podmiotów niezależnych jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów, a szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się na ich stronach internetowych.

 

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

USTAWIANIE/USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Wykorzystując domyślne ustawienia przeglądarek stron internetowych pliki „Cookies” automatycznie umieszczane są na urządzeniach Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

 1. Internet Explorer,
 2. Mozilla Firefox
 3. Opera
 4. Google Chrom

Ograniczenie stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

JAKIE ZABEZPIECZENIA STOSUJEMY

Nasza strona internetowa jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających w naszej dyspozycji, przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.